Pojištění odpovědnosti za škodu občanů

V životě prakticky není situace, kterou by neprovázela určitá míra rizika. Náhodou rozbijete v obchodě skleněný servis, vytopíte souseda nebo děti poškrábou auto zaparkované před domem. Nemluvě o tom, že jediný malý kamínek může uvést do pohybu ničivou lavinu. Člověk je přitom plně odpovědný i za škody, které nezpůsobil úmyslně. Pokud není pojištěn, mohou se zkušenosti získané z vlastních chyb pěkně prodražit. Proto je tu Pojištění odpovědnosti za škodu občanů, které Vás ochrání před většinou škod, jež můžete způsobit druhým.

Výhody pojištění
Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě se vztahuje na odpovědnost za škody způsobené jiné osobě:

  • při vedení a provozu domácnosti
  • při rekreaci a zábavě
  • při rekreačních sportech (včetně cyklistiky a jízdy na koni)
  • při chovu drobných zvířat (např. psů, koček, želv, ptactva, drůbeže, atd.)
  • při provozu nemotorového plavidla
  • při činnostech pracovního charakteru
  • při dalších činnostech běžného občanského života

Připojištění
Své pojištění můžete rozšířit o odpovědnost za škody způsobené jiné osobě:

  • při používání legálně držených zbraní

Škody v zahraničí
Pojištění pokrývá škody způsobené v tuzemsku i při přechodném pobytu v cizině, ale jen za předpokladu, že k nim došlo v Evropě.
Chrání celou rodinu
Pojištění odpovědnosti chrání nejen Vás, ale i Vaší manželku/manžela a děti (zletilé jen do doby dokončení přípravy na povolání, nejvýše však do 26 let), pakliže žijete ve společné domácnosti. Vztahuje se i na pomocníky v domácnosti a osoby, jimž bylo svěřeno opatrování bytu nebo zvířete.

Limity pojistného plnění
Celkový limit pojistného plnění si můžete zvolit individuálně až do výše 10 mil. Kč.

Spoluúčast
Můžete si zvolit spoluúčast od 0 až do částky 10 000 Kč.
Kombinací výše limitu a spoluúčasti si můžete složit pojištění, které bude nejlépe vyhovovat Vašim potřebám.

Doplňková pojištění
Pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti
Pokrývá odpovědnost pojištěného vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti za škodu způsobenou jiné osobě, která vznikla v souvislosti s touto nemovitostí. Vztahuje se rovněž na odpovědnost osob, jež byly pověřeny čištěním a údržbou chodníků, schodišť, chodeb a prostranství patřících k nemovitosti.

Limity pojistného plnění
Celkový limit pojistného plnění si můžete zvolit individuálně až do výše 10 mil. Kč.

Spoluúčast
Můžete si zvolit spoluúčast až do částky 10 000 Kč.
Kombinací výše limitu a spoluúčasti si můžete složit pojištění, které bude nejlépe vyhovovat Vašim potřebám.

Pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka budovy, jiné stavby či díla ve stavbě nebo demolici
Stavba nebo demolice s sebou přináší řadu povinností. Jejich nesplnění může být příčinou vážné škody na zdraví nebo majetku. Pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka budovy, jiné stavby či díla ve stavbě nebo demolici Vás před nimi ochrání. Pojištění se vztahuje i na osobu pověřenou stavebním dozorem a osobu vypomáhající při stavbě.

Limity pojistného plnění
Celkový limit pojistného plnění si můžete zvolit individuálně až do výše 10 mil. Kč.

Spoluúčast
Můžete si zvolit spoluúčast až do částky 10 000 Kč.